Filtry
Pro bližší specifikaci filtrování vyberte příslušnou kategorii.

Informace o zpětném odběru elektrozařízení pro konečné uživatele

 • Dnem 13.8.2005 vstoupil v účinnost zákon č.7/2005 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb.o odpadech, ukládající výrobcům, respektive dovozcům elektrických a elektronických zařízení, řadu nových povinností.
 • Hlavním cílem novely zákona o odpadech je zvýšení opětovného použití, materiálového využití a využití elektrozařízení na požadovanou úroveň a tím předcházet možnému škodlivému vlivu nebezpečných látek obsažených v elektrozařízeních na lidské zdraví a životní prostředí.

 

Povinnosti výrobce/dovozce

 • Zajištění zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a další materiálové využití OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení)
 • Navrhovat a vyrábět výrobky tak, aby se v budoucnu usnadnila jejich demontáž a další materiálové využití
 • Označení elektrozařízení grafickým symbolem přeškrtnuté podtržené popelnice. Toto označení upozorňuje, že OEEZ nesmí být odstraňována s komunálním odpadem  
 • Informování konečných uživatelů prostřednictvím distributorů o způsobu provedení odděleného sběru.
 • Hlášení změn údajů
 • Zpracování ročního hlášení

 

Povinnosti prodejců

 • Podat spotřebitelům (občanům, domácnostem) všechny důležité informace o místech zpětného odběru, kam mohou bezplatně odkládat použitá zařízení. Sběrná místa jsou zobrazena a vypsána na http://www.remasystem.cz/
 • Zajištění, aby měl spotřebitel možnost při nákupu nového zařízení odevzdat použité zařízení v místě prodeje, a to minimálně ve stejném počtu kusů podobného typu a použití.

 

                

 Tento symbol značí, dle novely zákona o odpadech, že nemá být tento výrobek likvidován   

  s komunálním odpadem. S výrobkem má být naloženo ekologicky v rámci zpětného odběru.

 

 

 

Možnosti ekologické likvidace vysloužilých elektrozařízení

 • kus za kus – odevzdáním jednoho vysloužilého výrobku za jeden nově koupený podobný výrobek u prodejce
 • odevzdáním ve sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení – v prodejně označené jako „Místo zpětného odběru“
 • odevzdáním do sběrných dvorů
 • likvidací v rámci projektů a aktivit spojených se zpětným odběrem organizovaných kolektivními systémy

 

Nevhodné nakládání s vysloužilými elektrozařízeními by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrozařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.

 

Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytne:

 • místní úřad vaší obce
 • správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu
 • sběrny OEEZ
 • služba pro odvoz komunálního odpadu
 • remasystem.cz

 

 

Úplné znění zákona o odpadech nebo aktuální verzi vyhlášky najdete na internetové adrese Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz

 
This site used to provide services and traffic analysis cookies. By using this site you agree. More information